ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดปลาไหล-Quick-Win (1).pdf

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

👇 คลิกที่ภาพโปสเตอร์เพื่อรับชมภาพยนตร์ 👇 

แผนที่โรงเรียนวัดปลาไหล