แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

2566-1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.pdf
O21 65 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ64.pdf
O21-2.แผนการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพิ่มเติม.pdf