กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

1.PDF

พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf
พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf
พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).PDF

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.-สภาครู.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

01 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.PDF

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

02 พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf